Tiếp thị Những dịp đặc biệt tại nhà hàng: Carnival and Valentine Day

Tiếp thị Những dịp đặc biệt tại nhà hàng: Carnival and Valentine Day

Ý tưởng Khuyến mãi Nhà hàng cho Tháng Hai

Được đăng bởi Michael Elkins ngày January 8, 2018
Michael Elkins

I am a restaurant chef with many years of experience in cooking for restaurants. I have owned 'Buddy’s Restaurant' in Roanoke, Virginia, for many years. I am here to share my experiences and help new entrepreneurs in the food business.

Phát triển công việc kinh doanh thực phẩm của bạn với Waiterio POS

Bài viết gần đây

Tải xuống waiterio cho nhà hàng của bạn
Tải về